Kurty
Kechnec 19
Kechnec
26.4.2017
streda
26.4.2017
Tenis do 19 rokov
13:00 - 13:30 Rezervovať 5 €
13:30 - 14:00 Rezervovať 5 €
14:00 - 14:30 Rezervovať 5 €
14:30 - 15:00 Rezervovať 5 €
15:00 - 15:30 Rezervovať 5 €
15:30 - 16:00 Rezervovať 5 €
16:00 - 16:30 Rezervovať 5 €
16:30 - 17:00 Rezervovať 5 €
17:00 - 17:30 Rezervovať 5 €
17:30 - 18:00 Rezervovať 5 €
18:00 - 18:30 Rezervovať 5 €
18:30 - 19:00 Rezervovať 5 €
19:00 - 19:30 Rezervovať 5 €
19:30 - 20:00 Rezervovať 5 €
20:00 - 20:30 Rezervovať 8.7 €
20:30 - 21:00 Rezervovať 8.7 €
21:00 - 21:30 Rezervovať 8.7 €
21:30 - 22:00 Rezervovať 8.7 €
22:00 - 22:30 Rezervovať