Kurty
Kechnec 19
Kechnec
18.2.2019
pondelok
18.2.2019
Tenis do 19 rokov
13:00 - 13:30 Rezervovať
13:30 - 14:00 Rezervovať
14:00 - 14:30 Rezervovať
14:30 - 15:00 Rezervovať
15:00 - 15:30 Rezervovať
15:30 - 16:00 Rezervovať
16:00 - 16:30 Rezervovať
16:30 - 17:00 Rezervovať
17:00 - 17:30 Rezervovať
17:30 - 18:00 Rezervovať
18:00 - 18:30 Rezervovať
18:30 - 19:00 Rezervovať
19:00 - 19:30 Rezervovať
19:30 - 20:00 Rezervovať
20:00 - 20:30 Rezervovať
20:30 - 21:00 Rezervovať
21:00 - 21:30 Rezervovať
21:30 - 22:00 Rezervovať
22:00 - 22:30 Rezervovať